Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Privacy

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

1. Vastleggen van persoonsgegevens
Hordijk Loopbaanperspectief is actief op het gebied van loopbaancoaching, outplacement en re-integratie. Wij streven ernaar onze klanten te ondersteunen bij hun loopbaankeuzes en de (arbeids)participatie van onze klanten te herstellen en te bevorderen. Hiervoor ontwikkelen wij coachingactiviteiten en -producten en we voeren deze uit. Het is voor onze coachingactiviteiten nodig om gegevens van klanten te registreren.

2. Waarom dit privacyreglement?
Het doel van dit privacyreglement is, om u te laten weten:

 • wat voor soort gegevens wij verwerken;
 • waarom we die gegevens verwerken;
 • wat er met de gegevens gebeurt;
 • welke rechten u heeft als het gaat om de gegevensverwerking.
   

3. Om welke gegevens gaat het?
Voor de coaching

Bij het begin van een coachingstraject leveren onze opdrachtgevers gegevens bij ons aan. Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld het UWV, de gemeente, of uw werkgever. U kunt zelf ook opdrachtgever zijn als het gaat om een particulier traject.

Het gaat hierbij om gegevens als:

 • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
 • geslacht en geboortedatum
 • burger service nummer en nationaliteit
 • gegevens over uw eventuele uitkering
 • gegevens over gevolgde opleidingen, diploma’s en opgedane werkervaring.

Wij verwerken deze gegevens in onze administratie.

Tijdens de coaching

Tijdens het intakegesprek noteren wij nog meer gegevens over u. Bijvoorbeeld over mogelijke persoonlijke beperkingen en eventuele arbeidsmarktvoorkeuren. Deze gegevens hebben wij nodig, omdat ze nodig kunnen zijn bij het streven naar herstel van uw (arbeids)participatie.

Bescherming persoonsgegevens

Onze manier van gegevensverwerking hebben we gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Wij zijn wettelijk verplicht om dit te doen. Deze vermelding is openbaar, ons meldingsnummer is m1215776. U kunt de vermelding bekijken op de internetsite van CBP: www.cbpweb.nl.

4. Welke afspraken maken we over de gegevens?
Voordat het coachingtraject begint, vertellen wij u welke afspraken wij maken over de rapportages. We maken deze afspraken:

 • Aan wie rapporteren we?
 • Welke gegevens rapporteren we?
 • Op welke manier doen we dit: schriftelijk of mondeling?
 • Met welk doel doen we dit?
 • Wanneer doen we dit?

Schriftelijke rapportages                                                                                             

Schriftelijke rapportages over u aan onze opdrachtgever laten wij altijd eerst aan u zien. De informatie sturen wij pas op als u schriftelijk akkoord bent gegaan met de rapportage. Wij rapporteren geen vertrouwelijke informatie.

Mondelinge rapportages

Mondelinge informatie over de voortgang van het traject leggen wij niet eerst aan u voor. Wel informeren wij u hierover na afloop van de informatieoverdracht.

5. Wat is het doel van gegevensverwerking?
We registreren de gegevens van onze klanten, omdat:

 • dit nodig is bij de coachingactiviteiten en –producten;
 • dit nodig is voor de rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever;
 • we op deze manier het coachingplan zo kunnen uitvoeren dat de kans op herstel van (arbeids)participatie zo groot mogelijk is.

6.  Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?
We verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is voor een optimale uitoefening van de coaching activiteiten en de inzet van producten. Dit betekent dat in eerste instantie alleen uw adviseur uw persoonsgegevens mag lezen en bewerken. We overhandigen gegevens alleen aan een (eventuele nieuwe) werkgever als dit nodig is voor een vaste, tijdelijke of proefplaatsing. Wij vragen vooraf dan uw toestemming. Soms mogen ook andere adviseurs van Hordijk Loopbaanperspectief persoonsgegevens inzien. Dit mag echter alleen als dit nodig is om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Geheimhoudingsverplichting

Onze adviseurs hebben een geheimhoudingsverplichting. We zorgen er dus voor dat uw gegevens nooit worden verspreid. Het gaat hierbij om de originele documenten en om kopieën van deze documenten. Onze opdrachtgever mag de gegevens inzien als dit nodig is. Verder mag niemand ze inzien, behalve als u hier toestemming voor geeft. Of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft. Als wij de persoonsgegevens aan anderen geven, hebben zij ook een geheimhoudingsverplichting.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op coachingactiviteiten met re-integratie en loopbaanbegeleiding als doel.  Maar het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken geldt niet altijd. Verwerking van deze gegevens is namelijk toegestaan als dit nodig is voor de re-integratie of begeleiding van werknemers of  uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wel zijn wij verplicht u te melden dat wij uw gegevens verwerken.

Commerciële doelen en goede doelen

Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het coachingtraject bewaren wij uw gegevens – behalve als u ons vraagt ze eerder te verwijderen. Daarna worden de gegevens vernietigd.
Er zijn echter gegevens die volgens de wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven. Administratiegegevens, zoals facturen, moeten wij tien jaar bewaren. Deze gegevens verwijderen wij pas na deze langere termijn.

8. Wat zijn de rechten van onze klanten als het gaat om hun gegevens?
Wij hebben een contactpersoon die de privacy bewaakt. Neemt u contact op met deze persoon als:

 • u vragen heeft over de gegevensverwerking;
 • discussie ontstaat over de uitleg en de toepassing van alles wat in dit privacyreglement staat;
 • u uw gegevens wilt inzien, wilt laten aanvullen, verwijderen of afschermen;
 • u vindt dat de gegevens niet juist zijn of niet ter zake doen.

Wilt u uw gegevens inzien of laten aanvullen? Of wilt u gegevens laten verwijderen of afschermen? Dan voeren wij uw verzoek in principe uit. Behalve als dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als we u willen beschermen, of de rechten en vrijheden van anderen niet willen aantasten. Wanneer we niet voldoen aan het verzoek, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. In dit bericht leggen wij uit waarom we niet aan het verzoek hebben voldaan. Wij mogen een vergoeding vragen voor het verstrekken van de opgevraagde gegevens. In bijlage 1 staat wat de hoogte is van deze vergoedingen.

9. Heeft u een klacht?
Vindt u dat wij de afspraken uit privacyreglement niet nakomen? Of heeft u een andere klacht over ons? Neemt u dan contact met ons op. Uw klacht nemen wij dan volgens ons klachtenregeling in behandeling. U vindt onze klachtenregeling ook op deze website.

professionele vertrouwelijkheid

Bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy zijn belangrijke onderdelen van onze coaching en begeleiding. Zonder professionele vertrouwelijkheid kunnen wij niet werken, u moet er zeker van kunnen zijn dat alles wat er in de coaching en begeleiding aan de orde komt niet buiten u om naar anderen , zoals uw werkgever, uitkeringsinstantie of derden kunnen komen. Dat geldt eens te meer voor medische informatie, waar naast vertrouwelijkheid ook geheimhouding op rust en die ook niet in onze bestanden mag worden opgenomen.

Heeft u een klacht?
Vindt u dat wij de afspraken uit privacyreglement niet nakomen? Of heeft u een andere klacht over ons? Neemt u dan contact met ons op. Uw klacht nemen wij dan volgens onze klachtenregeling in behandeling.

mijn perspectief Contact